Κυπριακή Δημοκρατία
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση έναρξης εργασιών Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος
Με τη ψήφιση του Περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (N.53(I)/2017), το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 20 Ιουνίου 2017 διόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος («ΑΔΕΕλΕπ») ως ακολούθως:

κα Ρέα Γεωργίου – Πρόεδρος
κος Ανδρέας Ζαχαριάδης – Αντιπρόεδρος
κα Δήμητρα Καλογήρου – Μέλος
κος Φειδίας Πηλίδης – Μέλος
κος Χρίστος Κάρουλας – Μέλος
κα Βίκυ Αριστείδου – Μέλος
κα Κατερίνα Μηνά – Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΕλΕπ, η οποία αντικαθιστά την μέχρι πρότινος Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας, συνήλθε στην πρώτη του συνεδρία στις 29 Ιουνίου 2017.


Η ΑΔΕΕλΕπ έχει την ευθύνη για την εποπτεία:

(α) της έγκρισης και εγγραφής των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων στο Δημόσιο Μητρώο,

(β) της υιοθέτησης, από τους νόμιμους ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία, προτύπων όσον αφορά την επαγγελματική δεοντολογία, τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων και τους υποχρεωτικούς ελέγχους, εκτός εάν τα πρότυπα αυτά έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί από αρχές άλλου κράτους μέλους,

(γ) της συνεχούς εκπαίδευσης των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων,

(δ) των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων και

(ε) των διαδικασιών πειθαρχικής έρευνας και παραπομπής των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων σε πειθαρχική δίκη ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής ή άλλου υπεύθυνου οργάνου και γενικά της λειτουργίας του πειθαρχικού συστήματος.


Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Για θέματα που άπτονται της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου spanayi@cypaob.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22 602402.

Ο Περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 είναι αναρτημένος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2017_1_053.pdfΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προτεινόμενο Νομοσχέδιο_18 01 2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Διαχείρισης σχολίων Δημόσιας Διαβούλευσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση_Χρηματοδότηση της ΑΔΕΕλΕπ - Αρθρο 19 του Περί Ελεγκτών Νόμου.pdf

03/04/2019
Ανακοίνωση 03.04.2019 με θέμα: Άρθρο 19 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 Ν53(Ι)/2017 - Χρηματοδότηση της ΑΔΕΕλΕπ


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου