Κυπριακή Δημοκρατία
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Δελτία ΤύπουΜητρώο Νόμιμων Ελεγκτών που έχουν εξασφαλίσει άδεια από τον Υπουργό Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

   Η Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, αρμόδια αρχή για την εποπτεία όλων των νόμιμων ελεγκτών και νόμιμων ελεγκτικών γραφείων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αναφορικά με την έγκριση και εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (www.cypaob.gov.cy) το Μητρώο νόμιμων ελεγκτών που έχουν εξασφαλίσει άδεια από τον Υπουργό Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού με βάση το άρθρο 23 του περί Εταιρειών Νομου του 2003, Ν.167(Ι)/2003.

   Άτομο που ασκεί το επάγγελμα του ελεγκτή, χωρίς τη σχετική άδεια, ενεργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας και διαπράττει ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την παράγραφο (5) του άρθρου 9 των περί Ελεγκτών Νομων του 2009-2016.

   Άτομο το οποίο κατέχει την άδεια ασκήσεων του επαγγέλματος του ελεγκτή από τον Υπουργό Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού στη βάση της προαναφερόμενης νομοθεσίας και δεν είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), και ασκεί το επάγγελμα του ελεγκτή και του οποίου το όνομα δεν βρίσκεται στο πιο πάνω Μητρώο, θα πρέπει να προσκομίσει άμεσα στην ΕΔΕΕλΕπ την άδεια του

   .

No documents foundΑρχείο


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου