Κατάλογος Ελεγκτών οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθετικό Πλαίσιο


Ενοποιημένος Ν.53(Ι)/2017 Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017 ο «ο Νόμος που Προνοεί για τους Υποχρεωτικούς Ελέγχους των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών από Νόμιμους Ελεγκτές και Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία

Ο περί Εταιρειών Νόμος (ΚΕΦ.113)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και την κατάργηση της απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής

ΟΔΗΓΙΑ 2014/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών
Σχετικές συνδέσεις:

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

EUR-Lex


No documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής